Splošni pogoji

Pravni okvir

 1. Ti Splošni pogoji določajo pravila udeležbe na konferenci Podim (v nadaljevanju: Konferenca), opisana v teh Splošnih pogojih, kot tudi vrste, okvir in pogoje za elektronsko zagotavljanje storitev na spletni strani https://podim.org (v nadaljevanju: Spletna stran), ki jo upravlja zavod Tovarna podjemov (v nadaljevanju: Organizator). Ti Splošni pogoji imajo izključno veljavo, razen če Organizator izrecno pisno soglaša, da sprejema splošne pogoje udeleženca. Splošni pogoji v nadaljevanju veljajo za ves čas pogodbenega razmerja med Organizatorjem in pogodbeno stranko, ki naroča storitev (vstopnico) – bodisi fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: Naročnik) – kot tudi za vse storitve, ki so povezane z naročilom vstopnic in udeležbo na Konferenci in/ali z uporabo Spletne strani.
 2. Določila teh Splošnih pogojev veljajo za udeležence in partnerje Konference kot tudi za posameznike in pravne osebe, ki uporabljajo Spletno stran. Storitve, povezane s Konferenco, vključno s prodajo partnerskih paketov, se lahko izvedejo na podlagi drugih dogovorov, sklenjenih z Organizatorjem.
 3. Z uporabo Spletne strani se strinjate, da ste zavezani k upoštevanju teh Splošnih pogojev, vseh veljavnih zakonov in predpisov ter se strinjate, da ste odgovorni za privolitev k upoštevanju vseh veljavnih lokalnih zakonov. Če se ne strinjate s katerim od določil, ne smete uporabljati ali dostopati do te Spletne strani.
 4. Organizator lahko spremeni te Splošne pogoje kadarkoli in brez obvestila. Z uporabo Spletne strani se strinjate, da ste zavezani k upoštevanju Splošnih pogojev, ki veljajo v času uporabe Spletne strani.

Sklepanje dogovora

 1. Dogovor o udeležbi se sklene za ves čas trajanja Konference na osnovi  elektronskega naročila preko naročniškega sistema tickets.podim.org (v nadaljevanju: Naročniški sistem) ali preko elektronske pošte in ustrezne odobritve. Odobritev Organizatorja mora biti pisna in poslana z elektronsko pošto preko Naročniškega sistema ali preko sporočila po elektronski pošti Naročniku.
 2. Naročilo oziroma nakup vstopnice, bodisi preko na Spletni strani vključenega Naročniškega sistema bodisi preko elektronske pošte, je zavezujoče. Naročilo je potrjeno s samodejnim pošiljanjem elektronske pošte s strani Organizatorja. Če Naročnik ne prejme samodejno poslanega sporočila, ga to ne odvezuje obveznosti, ki veljajo za Naročnika.
 3. Organizator si pridržuje pravico, da Naročniku zavrne pravico do udeležbe na Konferenci in da prekliče naročilo brez pojasnila. Organizator ni dolžan Naročniku posredovati informacije o razlogih za zavrnitev potrditve udeležbe na Konferenci in za preklic naročila. V primeru, da Organizator Naročniku zavrne pravico do udeležbe na Konferenci in prekliče njegovo naročilo, Naročniku takoj vrne znesek plačila za udeležbo.
 4. Registracijo je potrebno opraviti najkasneje 1 (en) dan pred začetkom Konference.
 5. Vstopnice za startupe, scaleupe, študente in raziskovalce mora odobriti Organizator. Odobritev poteka na podlagi individualne prijave s strani startupov, scaleupov, študentov ali raziskovalcev. Organizator preveri prijavo ob pomoči partnerjev in skupaj se odločijo, ali odobrijo startupu, scaleupu, študentu in raziskovalcu udeležbo na Konferenci. Potrditev udeležbe prejmejo preko elektronske pošte. Rok za prijavo startupov, scaleupov, študentov in raziskovalcev je objavljen na Spletni strani. Rok za prijavo lahko Organizator podaljša na podlagi lastne odločitve.
 6. Rok za plačilo in elektronski prevzem vstopnic za startupe, scaleupe, študente in raziskovalce določi Organizator in je objavljen na Spletni strani. Po tem roku startupi, scaleupi, študenti in raziskovalci izgubijo pravico udeležbe na Konferenci.
 7. Po nakupu vstopnice za investitorje Organizator Naročnika pozove k predložitvi dodatnih informacij o investitorskem statusu in investicijskih aktivnostih Naročnika. Organizator Naročnika pozove tudi k predaji materialov, namenjenih za javno rabo, da jih objavi na Spletni strani in v drugih promocijskih gradivih Konference. V primeru, da Naročnik Organizatorju ne zagotovi želenih dodatnih informacij in gradiv v določenem roku ali pa Organizator po lastni presoji sklene, da Naročnikove investicijske aktivnosti niso zadostne, si Organizator pridržuje pravico, da investitorsko vstopnico spremeni v vstopnico za poslovneže (ang. business executives). Vstopnica za poslovneže Naročniku daje enake pravice kot vstopnica za investitorje, razen promocije Naročnika kot investitorja med Konferenco in na Spletni strani.
 8. Naročnik mora izpolniti registracijski obrazec s pravilnimi in točnimi podatki. Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz naslova nepravilno izpolnjenih podatkov v registracijskem obrazcu s strani Naročnika.
 9. Organizator si pridržuje pravico do objave imen podjetij in fizičnih oseb, ki se udeležujejo Konference.

Plačilo

 1. Kot navedeno na Spletni strani, so cene izražene v evrih (EUR) in vključujejo DDV. Končna cena se navede na računu, plačilo pa je potrebno plačati do navedenega roka.
 2. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru neplačila Naročniku zavrne pravico do vstopa na Konferenco.
 3. V primeru zamude pri plačilu je Organizator upravičen do zaračunavanja obresti po obrestni meri, ki je za 10 % (z besedo: deset odstotkov) višja od osnovne obrestne mere, brez obvestila.
 4. Možni načini plačila so: kreditna kartica, PayPal in bančno nakazilo. Za bančna nakazila Naročnik prejme predračun na elektronski naslov, ki ga je posredoval. Predračun je potrebno poravnati do roka, navedenega na predračunu, vendar ne kasneje kot 1 (en) dan pred začetkom Konference.

Odpoved in prenos na tretje osebe

 1. Odpoved nakupa in prenos vstopnice na tretjo osebo sta mogoča. Rok za odpoved nakupa ali prenos na tretjo osebo je 10 (deset) delovnih dni pred začetkom Konference. Zahteva za odpoved ali prenos se poda pisno na elektronski naslov info@podim.org. V primeru prenosa vstopnice na tretjo osebo Organizator ne zaračuna dodatnih stroškov ali pristojbin. V primeru odpovedi Organizator za vsako vstopnico zadrži 95 EUR (vključno z DDV) za administrativne stroške. V primeru odpovedi po predpisanem roku ne glede na razlog ali v primeru, da odpoved ni bila pisna na navedeni elektronski naslov, Organizator zaračuna celotno ceno vstopnice. V primeru, da se registrirani Naročnik ne more udeležiti Konference zaradi višje sile, se lahko najkasneje 1 (en) dan pred Konferenco prijavi nadomestna oseba. Za to je treba posredovati ime, priimek in elektronski naslov osebe. V tem primeru se zaračunajo administrativni stroški v višini 47,5 EUR (vključno z DDV). Če podatki nadomestne osebe niso posredovani, ta ne more koristiti vstopnice.
 2. Prenos vstopnic, ki potrebujejo posebno odobritev (startupi, scaleupi, študentje in raziskovalci) zahteva pisno odobritev Organizatorja.
 3. Vstop na Konferenco z neodobreno vstopnico je prepovedan in se kaznuje z odvzemom vstopnice in izključitvijo osebe iz Konference.
 4. Organizator si pridržuje pravico do individualne spremembe cen in do ponudbe partnerjem ali drugim podobnim tretjim osebam drugačne cene od tistih, ki so uradno naznanjene.
 5. Startupi in scaleupi, ki jim je bila odobrena udeležba na Konferenci, lahko odpovejo udeležbo do 7 (sedem) dni pred začetkom PODIM Demo Dneva. Odsotnost startupa ali scaleupa na Konferenci brez pisnega obvestila, kot je zapisano zgoraj, se kaznuje s pristojbino v višini 500 EUR (brez DDV) na podjetje.

Omejitev odgovornosti

 1. Storitev Organizatorja je omejena na organizacijo Konference. Organizator ni odgovoren za kakovost predavanj in predstavitev in še posebej za odpoved predavanj kot tudi ne za program in vsebino Konference. Nadalje Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost vsebine predavanj in predstavitev (osrednjih nagovorov, delavnic, mentoriranj v skupini, poglabljanj v specifične vsebine, okroglih miz, predavanj in klepetov).
 2. Udeleženci ne morejo uveljavljati zahtevkov za dostop do specifičnih sklopov programa in/ali govorcev. V primeru nastale škode Organizator odgovarja le v primeru malomarnosti in/ali namerne kršitve. Organizator tudi ne prevzema odgovornosti za izgubo ali nastalo škodo na prinešenih ali pridobljenih predmetih in ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe. Organizator ni odgovoren za povračilo nematerialne ali posredne škode in za izgubo dobička.
 3. Gradiva na Spletni strani so objavljena brez vsakršnega izrecnega ali domnevnega jamstva za njihovo točnost, popolnost in zanesljivost.

Pogoji za specifične storitve

1. Storitve novičnika: S prijavo na Organizatorjevo storitev pošiljanja novičnika se uporabnik strinja, da bo prejemal elektronsko pošto Organizatorja, skladno s Politiko zasebnosti. Namen storitve novičnika je, da uporabnika redno obvešča o novih informacijah o Konferenci, dogodkih Organizatorja in promocijah s strani partnerjev Konference. Prijava na storitev pošiljanja novičnika ni obvezna in jo uporabnik lahko kadarkoli prekliče.

2. Startup Pitching Competition: Organizator v sklopu Konference za startupe pripravlja tudi izziv Podim Pitching Competition (v nadaljevanju: Tekmovanje). Samo izbrani startupi, katerih udeležba na Konferenci je bila odobrena s strani Organizatorja in ki niso do začetka konference pridobili financiranja serije A, lahko sodelujejo na Tekmovanju. Za sodelovanje na Tekmovanju je potrebno slediti naslednjim korakom:

 • Registracija za startup podjetja za udeležbo na Konferenci z izpolnitvijo obrazca na Spletni strani.
 • Izpolnitev podrobnega vprašalnika za startupe in scaleupe na Spletni strani.
 • Na podlagi informacij, ki jih startupi posredujejo med registracijo udeležbe in izpolnitvijo vprašalnika, organizator skupaj s partnerji Konference oceni in izbere startupe, ki jih povabi na Konferenco.
 • Na podlagi informacij, ki jih startupi posredujejo med registracijo udeležbe in izpolnitvijo vprašalnika, lahko startupi prejmejo povabilo za sodelovanje na prvi stopnji Tekmovanja na Demo Dnevu.
 • Po prejemu povabila za sodelovanje na Tekmovanju bo startup prejel podrobne informacije, ki se nanašajo na njihovo predstavitev.
 • Izbrani startupi bodo svojo predstavitev izvedli na Demo Dnevu pred žirijo, sestavljeno iz strokovnjakov.
 • Žirija bo izbrala startupe, ki se bodo uvrstili v polfinale in kasneje finale, in bodo ponovno izvedli svojo predstavitev na glavnem odru med Konferenco.
 • Nagrada za zmagovalca Tekmovanja in ostala podrobne informacije o Tekmovanju so objavljene na spletni strani Konference: https://si.podim.org/pitching-competition-with-demo-day/. Organizator si pridržuje pravico do najave dodatnih nagrad, ki pa jih zmagovalcu Tekmovanja ni potrebno izkoristiti.

3. Podim Deal Room: Organizator za namene povezovanja uporablja storitev Deal Room (https://www.dealroomevents.com). Naročnik je sam odgovoren za uporabo storitve in se strinja z upoštevanjem splošnih pogojev, ki zadevajo uporabo storitve. Organizator ne more jamčiti sestankov z izbranimi osebami preko storitve. Udeleženci se prosto odločajo, s kom se želijo srečati.

4. Podim Marketplace: Podim Marketplace je namenski prostor na prizorišču Konference in znotraj Podim app platforme, kjer imajo startupi, scaleupi in partnerji (v nadaljevanju: Razstavljalec ali Razstavljalci) priložnost, da predstavijo svoje izdelke in storitve. Organizator samostojno odloča o sprejemu Razstavljalcev in o predstavitvi izdelkov ali storitev, vsled česar udeleženci Konference ne morejo enostransko zahtevati vključitve v Podim Marketplace. Razstavljalcem, ki niso izpolnili finančnih obveznosti do Organizatorja ali kršijo te Splošne pogoje, lahko Organizator odpove sodelovanje v Podim Marketplacu. V primeru prekomernega števila rezervacij si Organizator pridržuje pravico do selekcije. Sodelovanje Razstavljalcev je pisno potrjeno in velja le za Razstavljalce, ki so navedeni. Organizator ima pravico do preklica sodelovanja, če je bilo to odobreno na osnovi napačnih predpogojev in informacij ali če Razstavljalci kasneje več ne izpolnjujejo predpogojev za sodelovanje. Razstavljalec si mora zagotoviti informacije o lokaciji in dimenzijah razstavnega prostora na lokaciji Konference, če je to potrebno. Po prevzemu razstavnega mesta Razstavljalec sprejema pogoje in se z njimi strinja. Upravičene pripombe morajo biti naslovljene pisno na Organizatorja najkasneje 3 (tri) dni pred začetkom Konference, da je mogoče odpraviti morebitne pomanjkljivosti. Odškodninski zahtevki za kakršnokoli škodo, vključno s tisto, ki bi nastala zaradi napačne uporabe razstavnega prostora, niso mogoči. Razstavljalec je odgovoren za zavarovanje razstavnih produktov in storitev in za prevzem vseh tveganj med transportom, postavljanjem in razstavljanjem ali med Konferenco, še posebej za poškodbe, krajo itd. Razstavljalec je odgovoren za plačilo škode Organizatorju, če Razstavljalec poškoduje razstavni prostor, ki ga uporablja, opremo razstavnega prostora, vključno z LCD zaslonom in drugimi sredstvi Organizatorja oziroma lastnika lokacije Konference. Upoštevaje omejitve odgovornosti v poglavju “Omejitev odgovornosti” teh Splošnih pogojev, Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo ali škodo razstavljenih produktov ali storitev oziroma drugih sredstev v lasti Razstavljalca, njegovih predstavnikov ali zaposlenih oziroma povabljenih, vključno z, a ne omejeno na izgubo ali škodo, ki nastane zaradi vode, požara, udara strele ali v drugih primerih višje sile, in za povrnitev škode Razstavljalcu, predstavnikom ali drugim osebam, ki delajo zanj ali so povabljene s strani Razstavljalca, ne glede na vzrok tovrstne škode.

5. Za srečanja z omejeno udeležbo, na primer mentoriranja v skupini, Deal Room, “Quick-fix” srečanja, velja pravilo “kdor prvi pride, prvi melje”.

Pravila neposrednega trženja

1. Neposredno trženje na Konferenci, vključno z, ne pa tudi omejeno na pred- in pokonferenčnih aktivnostih, je mogoče le na podlagi partnerske pogodbe z Organizatorjem. Da bi udeležencem Konference zagotovili okolje brez motenj, Organizator ne dovoljuje neposrednega trženja s strani drugih udeležencev Konference ali nepooblaščenih deležnikov, ki z Organizatorjem niso sklenili partnerske pogodbe. To pravilo vključuje, vendar ni omejeno na sledeče aktivnosti:

 • Nedovoljeni sprejemi, zabave, srečanja in podobni dogodki (tudi dogodki izven prizorišča) za govorce, investitorje, startupe in scaleupe ter druge goste Konference v času, ko so ti angažirani s strani Organizatorja.
 • Nedovoljeno razstavljanje, prenosna razstavna mesta in gostinske storitve.
 • Nedovoljene aktivnosti za pridobivanje članov.
 • Nedovoljene promocije dogodkov.
 • Nezaželeno novačenje udeležencev Konference ali osebja Organizatorja.
 • Nedovoljena distribucija tiskanih ali elektronskih materialov, vključno z literaturo, znaki, letaki, vabili, vstopnicami, obrazci itd. (razen poslovnih vizitk).

2. Vsako fizično osebo in/ali organizacijo, za katero bo ugotovljeno, da krši ta pravila, se sme odstraniti s Konference brez povračila denarja za vstopnico. Organizator ima zoper kršitelje pravico zaračunati nadomestilo v višini 3.000 EUR brez DDV, pri čemer nadomestilo ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke Organizatorja zoper kršitelja.

Vedenje na Konferenci

 1. Če se udeleženec vede neprimerno, v nasprotju z zakoni ali celo škodljivo do Organizatorja ali drugih udeležencev Konference, si Organizator pridržuje pravico do izključitve udeleženca s Konference. Udeleženec v tem primeru ni upravičen do povračila stroškov ali vrednosti vstopnice. Organizator si pridržuje pravico do uveljavljanja dodatnih odškodninskih zahtevkov.

Intelektualna lastnina

 1. Vsebine na tej Spletni strani so zaščitene z veljavno zakonodajo, ki ureja avtorsko pravico in znamke. Spletna stran in vsa vsebina, ki jo ta vsebuje, ne glede na obliko, v kakršni se pojavljata, predstavljata lastnino Organizatorja.
 2. Vsakršno kopiranje in distribucija vsebine Spletne strani, kot tudi vsakršna druga uporaba vsebine brez predhodnega soglasja Organizatorja, sta prepovedana. Vsakršna nadaljnja obdelava, kopiranje, distribucija ali objava predstavljata kršitev materialnih avtorskih pravic Organizatorja.

Jezik Konference

 1. Predavanja na Konferenci potekajo v angleškem jeziku. Udeleženci, ki bi želeli storitev prevajanja predavanj v slovenski jezik, morajo to sporočiti na poslovni naslov Organizatorja ali preko elektronske pošte na naslov info@podim.org najkasneje v roku 7 (sedmih) dni po nakupu vstopnice, vendar ne kasneje kot 7 (sedem) dni pred začetkom Konference.

Spremembe

 1. Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa, govorcev, lokacije in drugih delov organizacijskega programa, tudi v zadnjem trenutku.
 2. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi Konference kadarkoli brez navedbe razloga.
 3. V primeru pojava okoliščin, opisanih v 1. in 2. točki, bo Organizator objavil ključne informacije na Spletni strani in bo obvestil udeležence preko elektronske pošte, kratkih besedilnih sporočil (SMS) ali preko telefona na številko, ki so jo udeleženci posredovali v prijavnem obrazcu.
 4. Organizator ne bo povrnil morebitne izgube dobička niti drugih stroškov, ki bi jih morebiti utrpeli udeleženci v primeru sprememb, povezanih s 1. in 2. točko.
 5. Organizator bo povrnil zneske za nakup vstopnic udeležencem v 14 (štirinajstih) dneh od dneva sprejema odločitve za odpoved Konference in obvestil udeležence o tem.
 6. Organizator si pridržuje pravico dodajanja novih vsebin, spremembe obstoječih vsebin na Spletni strani in tudi do umika tovrstne vsebine v celoti ali deloma.

Obveznosti udeležencev in osebni podatki

 1. Prijava na Konferenco ali nakup vstopnice za udeležbo na Konferenci pomeni strinjanje s temi Splošnimi pogoji.
 2. Udeleženci so se dolžni seznaniti s temi Splošnimi pogoji.
 3. Udeleženec nosi stroške potovanja na Konferenco in stroške namestitve.
 4. Z udeležbo Konference (ali kateregakoli njenega dela) udeleženec soglaša, da ga smejo Organizator ali njegovi partnerji fotografirati ali snemati. Udeleženec dovoljuje Organizatorju ali tretji osebi, pooblaščeni s strani Organizatorja, časovno neomejeno uporabo, distribucijo, objavo ali drugačno razširjanje svoje podobe, imena, glasu ali besed na televiziji, radiu, v filmu, časopisih, revijah in drugih medijih, ki so že na voljo ali se bodo še pojavili, tako pred, med in tudi kadarkoli po Konferenci in v vsakršni obliki brez predhodnega dovoljenja soglasja s strani udeleženca in brez plačila udeležencu. Ta odobritev vključuje, a ni omejena na pravico do obdelave materialov, pravico do uporabe materialov (samostojno ali skupaj z drugimi informacijami) in tudi s pravico do dovoljenja drugim za uporabo ali distribucijo materialov.
 5. Z nakupom vstopnice se udeleženec strinja, da sme Organizator ime podjetja, logotip podjetja ali besedno in figurativno znamko ter tudi fotografije in video material na Konferenci uporabljati zlasti za, ne pa tudi izključno za promocijo prihodnjih dogodkov Organizatorja. Posameznik, ki ne želi podati tovrstnega soglasja, mora o tem takoj po izpolnitvi prijavnice ali po nakupu vstopnice obvestiti Organizatorja na elektronski naslov: info@podim.org.
 6. Posebna pravila, ki opredeljujejo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov Spletne strani, vključno z Naročnikom in udeleženci Konference, so določena v Politiki zasebnosti.

Pritožbe

 1. Uporabnik Spletne strani ima pravico do pritožbe v zvezi s storitvami, ki jih ponuja Organizator.
 2. Pritožbo v zvezi s storitvami je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov info@podim.org. Za čimprejšnjo obravnavo pritožbe mora pritožba vsebovati kratko utemeljitev pritožbe in kontaktne informacije osebe, ki vlaga pritožbo, vključno z imenom in priimkom, telefonsko številko in poštnim naslovom ali elektronskim naslovom.
 3. Organizator obravnava pritožbe v zvezi s storitvami in v zvezi s Konferenco kakor hitro je mogoče, a najkasneje v 30 (trideset) dneh, in se odzove pisno ali na elektronski naslov, naveden v pritožbi.
 4. Vse pritožbe, ki zadevajo Konferenco, morajo biti naslovljene na Organizatorja pisno s priporočeno pošiljko na poslovni naslov Organizatorja ali preko elektronske pošte na naslov info@podim.org najkasneje v 7 (sedmih) dneh po zaključku Konference.

Reševanje sporov in uporaba prava

 1. Morebitne spore, ki bi izhajali iz teh Splošnih pogojev, bosta stranki skušali reševati soglasno. Če soglasna rešitev spora ni mogoča, je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Ti Splošni pogoji se presojajo skladno z zakonodajo Republike Slovenije brez upoštevanja določb o koliziji zakonov.

Končna določila

 1. Ti Splošni pogoji začnejo veljati 27. januarja 2022.

Politika zasebnosti

Splošno

Vaše osebne podatke (npr. naziv, ime, domači naslov, email naslov, telefonska številka, bančni podatki, številka kreditne kartice) obdeluje Organizator skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sledeče določbe opisujejo na kakšen način, v kakšnem obsegu in za kateri namen se osebni podatki zbirajo, obdelujejo in uporabljajo. Ta politika zasebnosti velja samo na naših spletnih straneh. V primerih, ko vas določene povezave vodijo na druge spletne strani, ki niso vezane na našo spletno stran, se tam pozanimajte, kako se obdelujejo vaši podatki.

Organizator zagotavlja, da si po svojih najboljših močeh prizadeva obdelovati osebne podatke s spoštovanjem zasebnosti in uporablja najvišje varnostne standarde za varnost osebnih podatkov. Zagotavlja tudi uporabo ustreznih pravnih ukrepov za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. V primeru kakršnihkoli vprašanj glede zbiranja, obdelovanja in/ali razkritja uporabnikovih osebnih podatkov, lahko kontaktirate pooblaščeno osebo s strani organizatorja: Nika Horvat, nika.horvat@tovarnapodjemov.org.

Kot večina spletnih mest, tudi Organizator zbira podatke, ki jih ni mogoče povezati z določenim posameznikom, kot so vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, referenčna spletna stran ter datum in čas vsake zahteve obiskovalca. Organizatorjev namen zbiranja teh podatkov je boljše razumevanje, kako obiskovalci uporabljajo Organizatorjevo spletno stran. Občasno lahko Organizator objavi te podatke v obliki poročila o trendih uporabe spletne strani.

Organizator lahko zbira tudi osebne podatke, kot je naslov internetnega protokola (IP). Organizator ne uporablja teh podatkov za identifikacijo svojih uporabnikov in jih ne razkriva, razen v okoliščinah, kot je opisano spodaj.

Osebni podatki

Vaši osebni podatki, če so ti potrebni za sklenitev pogodbenega razmerja, organizacijo vsebine in sprememb, se uporabljajo izključno za izpolnitev pogodbe. Za opravljanje storitev je, na primer, potrebno ime in elektronski naslov posredovati Organizatorju.

Brez vašega izrecnega soglasja ali pravne podlage Organizator vaših podatkov ne posreduje tretjim osebam, ki niso povezane z izpolnjevanjem pogodbe.

Osebni podatki uporabnikov se obdelujejo za namene organizacije Konference, zagotavljanja elektronskih storitev na spletnem mestu, za trženjske namene in za namene morebitnih finančnih poravnav. Pravne podlage za obdelovanje podatkov so, kot sledi:

 • izpolnitev pogodbe (tj. organizacija Konference), izdajanje računov in obdavčevanje;
 • zakoniti interes organizatorja, kot je ustvarjanje skupnosti, neposredno trženje lastnih izdelkov/storitev, pošiljanje novičnika, zavarovanje dokazov za zaščito pred terjatvami ali za ustvarjanje in izvrševanje zahtevkov na podlagi poslovnih aktivnosti, ocenjevanje kakovosti storitve, tržnih raziskav, za statistične namene še posebej za namen izboljševanja storitev. Osebni podatki se lahko obdelujejo za namene neposrednega trženja, dokler se ne prekliče privolitev za takšno obdelavo;
 • zaščita interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – v zvezi z izrecno prošnjo te osebe, to je v primeru prošnje za vabilo na Konferenco za potrebe vložitve vloge za izdajo vize;
 • soglasje uporabnika – to je v primeru obdelave osebnih podatkov za namene trženja za uporabnike, ki niso udeleženci Konference kot tudi v drugih primerih in za druga področja, ki so opredeljena kot vsebina soglasja, ki ga izrazi udeleženec. Uporabnik lahko svoja soglasja kadarkoli prekliče.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno za registracijo na Konferenco. Če podatki niso posredovani, se ni mogoče registrirati na Konferenco.

Organizator obdeluje oziroma lahko obdeluje tudi podatke vključno z, vendar ne omejeno na naslednje osebne podatke, ki jih uporabnik lahko prostovoljno posreduje med registracijo na Konferenco 1) ime in priimek; 2) naslov prebivališča; 3) naslovi na družbenih omrežjih; 4) email naslovi; 5) telefonska številka.

Organizator lahko obdeluje tudi osebne podatke, ki jih udeleženec prostovoljno posreduje, za namen pošiljanja uradnega povabila na Konferenco navedenemu udeležencu, ki se lahko uporabi kot dokaz v vlogi za pridobivanje vize za vstop na ozemlje države, kjer poteka Konferenca. Ti podatki vključujejo, vendar niso omejeni na: 1) datum vložitve; 2) ime in priimek; 3) položaj; 4) ime startupa; 5) datum prihoda v državo, kjer poteka Konferenca; 6) datum odhoda iz države, kjer poteka Konferenca; 7) naslov bivanja v državi, kjer poteka Konferenca; 8) vrsta potnega lista; 9) oznaka države porekla; 10) številka potnega lista; 11) državljanstvo; 12) kraj rojstva (mesto); 13) datum rojstva; 14) identifikacijska številka; 15) datum izdaje potnega lista; 16) datum veljavnosti potnega lista; 17) naziv organa, ki izda potni list; 18) email naslov za pošiljanje pisma z vabilom na Konferenco.

Organizator hrani osebne podatke v bazi uporabnikov, z namenom da omogoči organizacijo Konference. Organizator si pridržuje pravico do shranjevanja in obdelave osebnih podatkov za organiziranje prihodnjih izvedb Konference.

Osebni podatki so shranjeni za obdobje, ki je potrebno za doseganje zgoraj omenjenih namenov.

Prejemniki osebnih podatkov so s strani Organizatorja pooblaščene osebe za namen obdelave podatkov v okviru njihovih delovnih nalog ali osebe, pri katerih Organizator naroča storitve, ki zahtevajo obdelavo podatkov. Osebni podatki se lahko dajo na razpolago tudi pravnim osebam, ki vodijo računovodstvo Organizatorja, pravnim osebam, ki vodijo poslovanje na področju poslovnih procesov, tj. IT podpora.

Zaradi uporabe IT rešitev, zagotovljenih s strani pravnih oseb iz ZDA (kot so Facebook, gSuite in Active Campaign), lahko organizator prenese osebne podatke v ZDA v okviru zasebnostnega ščita EU-ZDA (EU-US Privacy Shield) in standardnih pogodbenih določil.

Uporabnik, katerega osebni podatki se obdelujejo, ima pravico, da od organizatorja zahteva dostop do teh podatkov, da popravi te podatke in omeji oziroma odstrani ali ugovarja obdelavi teh podatkov.

Storitve tretjih oseb

Ta politika zasebnosti velja samo za podatke, ki jih zbira Organizator in ne velja za podjetja, ki niso v lasti ali z njimi ne upravlja Organizator ali za osebe, ki jih ne zaposluje Organizator. Spletna stran vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Za vse informacije, ki jih posredujete oziroma jih zbirajo spletne strani tretje osebe, so predmet politik zasebnosti, če obstajajo, tistih spletnih strani. Svetujemo vam, da si preberete politike zasebnosti na spletnih straneh tretjih oseb, ki jih obiskujete. Odgovornost tretjih oseb je, da upoštevajo omejitve pri upravljanju z vašimi osebnimi podatki, Organizator in njegova povezana podjetja niso odgovorni za neupravičeno rabo in razkritje vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb.

Politika piškotkov

Piškotek je niz informacij, ki jih spletna stran shrani na uporabnikovem računalniku in ki jih uporabnikov brskalnik posreduje spletni strani vsakič, ko se uporabnik vrne na spletno stran. Organizator si s piškotki pomaga prepoznati in spremljati uporabnike, njihovo uporabo spletnega mesta in njihove nastavitve za dostop do spletnega mesta.

Po prvem obisku naše spletne strani vas bomo obvestili in vprašali za dovoljenje za uporabo piškotkov prek pasice na vrhu naše spletne strani. Če nam dovolite uporabo piškotkov, prosimo, da kliknite na “Sprejmi” na desni strani pasice. Spletna stran si bo zapomnila vaše nastavitve za vaš naslednji obisk.

Na spletni strani uporabljamo dva osnovna tipa piškotkov:

 • Sejni piškotki – začasne datoteke, ki so shranjene na uporabnikovi napravi do odjave, zapustitve strani ali zaprtja programske opreme
 • Trajni piškotki – so datoteke shranjene na uporabnikovi napravi za obdobje, ki je določeno v parametrih datotek piškotkov ali dokler jih uporabnik ne izbriše

Spletna stran lahko uporablja vse ali nekatere od naslednjih vrst datotek piškotkov:

 • Nujni piškotki, ki uporabnikom omogočajo uporabo storitev ponujenih s strani spletnega mesta
 • Performančni piškotki, ki se uporabljajo za zbiranje informacij o uporabi spletnih strani spletnega mesta
 • Funkcionalni piškotki, ki se uporabljajo za shranjevanje nastavitev in prilagajanje uporabniškega vmesnika, kot je jezik, velikost pisave ali postavitev spletnega mesta
 • Oglaševalski piškotki, ki uporabniku zagotavljajo oglaševalsko vsebino, ki ustreza njegovim interesom

Uporabniki, ki ne želijo imeti piškotkov na svojih računalnikih, morajo imeti nastavljeno v brskalniku, da ta zavrne piškotke pred uporabo spletnega mesta. Slabost tega je, da določene funkcionalnosti spletnega mesta ne bodo delovale pravilno brez piškotkov.

Google analitika

Za namene tržnih raziskav in raziskav vedenja in izboljšanja kakovosti storitev, ki jih nudi organizator, lahko organizator zbira in analizira statistiko o obnašanju uporabnikov spletne strani. Uporabnik izjavlja, da lahko uporablja orodje za analizo prometa na spletnem mestu, kot je Google analitika in podobno.

Ta spletna stran uporablja Google analitiko, storitev spletne analize podjetja Google Inc. (Google). Google analitika uporablja piškotke, tj. besedilne datoteke shranjene na vašem računalniku, ki omogočajo analitiko uporabe spletne strani z uporabnikove strani. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi spletne strani se ponavadi pošljejo Googlovemu strežniku v ZDA in so tam shranjeni. V primeru, da je na tej spletni strani aktivirana IP anonimizacija, je vaš IP naslov že predhodno skrajšan s strani Googla znotraj držav EU ali drugih, ki so del Evropskega gospodarskega območja. Le izjemoma se celoten IP pošlje Googlovemu strežniku v ZDA in tam skrajša. V imenu lastnika spletne strani bo Google te podatke uporabil za oceno vaše uporabe spletne strani, priprave poročil o dejavnostih spletnega mesta in ponudniku spletnega mesta zagotovil nadaljnje storitve, povezane z uporabo spletne strani in interneta. IP naslov, ki ga je poslal vaš brskalnik kot del storitve Google Analytics, Google ne združuje z drugimi podatki. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo brskalnika; v tem primeru upoštevajte, da morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij, ki jih ponuja ta spletna stran. Poleg tega lahko preprečite, da bi Google zbral in obdeloval podatke, ki jih ustvari piškotek in se nanašajo na vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), tako da naložite in namestite vtičnik za brskalnik s te povezave: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ta spletna stran uporablja Google Analytics z razširitvijo “anonymizeIP()”, IP naslove pa pred nadaljnjo obdelavo skrajšajo, da izključijo neposredne povezave do oseb.

Piškotki in vtičniki za družbena omrežja

Organizator na spletni strani uporablja tudi druge tehnologije, ki omogočajo organizatorju in tretjim osebam, da uporabnikom nudijo bolj personalizirano in interaktivno spletno izkušnjo, npr. s ponudbo oglasov na družbenih omrežjih, ki so relevanti uporabniku ali da deli vsebino na spletni strani preko družbenih omrežij. Organizator za ta namen uporablja sledeče tehnologije:

Facebook piksel

Facebook piksli so majhni koščki programske opreme in so skoraj nevidne “pike” na spletnem mestu, ki ustvarjajo povezavo med uporabnikovim obiskom spletne strani in Facebookom. Ko se piksel naloži, Facebook namesti na računalnik tako imenovani „fr“ piškotek, ki pomaga Facebooku pri zagotavljanju bolj personaliziranih oglasov za uporabnika, hkrati pa meri in izboljšuje oglase. Življenjska doba tega piškotka je 90 dni. Več informacij o Facebookovih piškotkih najdete tukaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Vtičniki za družbena omrežja

Vtičniki za družbena omrežja so majhni koščki programske opreme, ki ustvarijo povezavo med uporabnikovim obiskom spletne strani in družbenim omrežjem, katerega upravlja tretja oseba. Vtičnik bo tretjo osebo obvestil, da je uporabnik obiskal spletno stran in lahko dovoli tretji osebi, da prejme piškotke, ki jih je predhodno namestila na vaš računalnik. Spletna stran uporablja vtičnike naslednjih ponudnikov:

Kliknite na povezavo poleg ponudnika, če želite izvedeti več o njihovih vtičnikih. Upoštevajte, da Organizator nima nobenega nadzora nad tem, kako delujejo ti vtičniki, podatke, ki jih zbirajo, ali kaj ponudniki počnejo s temi podatki.

Kontaktni podatki

©Tovarna podjemov, zavod

Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor

Slovenija

SI18464696

info@podim.org

+386 2 22 94 270