Izzivov in priložnosti digitalizacije gospodarstva in družbe je veliko

Dr. Roman Kužnar, vodja korporativnega start-up programa Iskratela, o tem, kaj danes na trgu pomeni prednost zaradi večletnega inoviranja, o tem, kje Iskratel vidi največji potencial sodelovanja s startupi in tudi o pričakovanjih na letošnjem PODIM-u.

Iskanje naprednih rešitev, povezovanje s startupi, vlaganje vanje … Danes, tako se zdi, je inoviranje ključen element vsake uveljavljene korporacije. Kolikšna je prednost Iskratela zaradi večletnega posvečanja inoviranju?

“Inoviranje v Iskratelu ima dolgo tradicijo in je globoko vtkano v poslovni model in delovanje Iskratela. V 70-letni tradiciji smo sooblikovali napredne rešitve na področju telekomunikacij, ki so mnogokrat sodile med tehnološke novosti v svetovnem merilu. Tej miselnosti sledimo tudi danes, kar nam omogoča ne le obstoj na izredno konkurenčnem globalnem trgu, temveč preboj med vodilne proizvajalce v nekaterih nišah digitalizacije gospodarstva in družbe.”

Koliko vlaga Iskratel v inoviranje?

“Inoviranje v Iskratelu udejanjamo v več oblikah; od strateškega planiranja produktnega portfelja, letnega planiranja razvoja novih produktov in rešitev, do strukturiranega upravljanja z inovacijami in idejami zaposlenih in kupcev ter sodelovanja s startup podjetji in drugimi podjetji. Za takšne in drugačne oblike inoviranja podjetje Iskratel nameni okrog 15 odstotkov letnih prihodkov od prodaje.”

“Odprti smo za vsakršne podjetniške pobude”

Povezovanje med korporacijami in startupi ter različne oblike sodelovanja med njimi postajajo vedno bolj priljubljene. Kakšnim oblikam povezovanja ste v preteklosti posvečali največ pozornosti, kaj ste se iz njih naučili in kaj, glede na izkušnje, načrtujete v prihodnje?

“Korporativni startup program sodelovanja s startupi je eden od inovacijskih programov. S podjetništvom in sodelovanjem s startup okoljem smo se resneje in bolj strukturirano pričeli ukvarjati z ustanovitvijo tehnološkega parka RC IKT, kjer zagotavljamo poleg namestitvenih kapacitet za MSP podjetja tudi podjetniško svetovanje in mentoriranje podjetnikom in startupom, v zgodnejših fazah razvoja do prvega prototipa. Ker smo tehnološko podjetje, ki prvenstveno nudi rešitve večjim ponudnikom infrastrukturnih storitev, kot so telekomunikacije, promet, energetika, pametna mesta, je prvenstveni fokus sodelovanja korporacije s startupi na področju razvoja B2B tehnoloških rešitev za digitalizacijo tovrstnih industrij.

Začetne investicije v startupe v obliki lastniške investicije, predvsem v fazi razvoja od prototipa do komercialnega produkta, so namenjene spodbujanju projektnega sodelovanja med Iskratelom in startupom, bodisi na področju razvoja novega produkta ali razvoja nove poslovne priložnosti. Ko gre produkt na trge, pa je naše sodelovanje usmerjeno predvsem v industrializacijo in komercializacijo produkta, bodisi v obliki zagotavljanja proizvodnje, zagotavljanja premostitvenih obratnih sredstev ali odpiranju novih trga.”

Koliko startup podjetij za partnerstva je na vašem radarju letos? Nenazadnje dosedanje aktivnosti kažejo, da se obeta izjemno živahna podjetniška pomlad … da je podjetniška aktivnosti takšna, kot že dolgo ne?

“V Iskratelu smo odprti za vsakršne podjetniške pobude, v katerih lahko prepoznamo dodano vrednost za oboje, tako za korporacijo, kot za startup podjetje. Omejitev glede števila novih startupov, s katerimi želimo sodelovati, nimamo. Omejitev nam pravzaprav postavlja realnost trenutnega startup okolja v širši Alpe-Adria regiji, kjer je startup poslovna miselnost bolj usmerjena ponudbo rešitev za ‘consumer’ trge, manj pa v izdelavo tehnoloških rešitev za bolj zahtevne B2B industrijske segmente.

Morda smo v Iskratelu preveč ‘izbirčni’, kar izhaja iz visokih meril, ki si jih postavljamo pri razvoju lastnih rešitev, namenjenih globalnim trgom. Iz pretekle prakse sodelovanja s startupi smo se naučili, da so mnogokrat pričakovanja startup podjetij z vidika hitrega prihoda na trg in ustvarjanja prihodkov preoptimistična, ocena vlaganj v dokončanje razvoja, industrializacijo ter komercializacijo, pa mnogokrat podcenjena. Zato svoj način sodelovanja s startupi nekoliko spreminjamo.

Pred lastniško investicijo v startup želimo najprej vzpostaviti projektno sodelovanje, bodisi z realizacijo pilota, morda s skupnim naslavljanjem konkretne poslovne priložnosti na trgu ali z razvojnim sodelovanjem. Če govorimo o številkah, pa to pomeni 2 do 3 nova sodelovanja s startup podjetji letno.”

Dr. Roman Kužnar: “Razvoj novega produkta mora temeljiti na dejanski potrebi na trgu, za kar je potrebno neprekinjeno testirati svoje predpostavke, izhodišča s kupci.”

Zadnja leta so Iskratelu predvsem zaradi sodelovanja s startupi in do neke mere prevzemanja njihove podjetniške kulture prinesla vitke in agilne pristope. Se preobrazba podjetja zdaj umirja ali se še zmeraj dogaja intenzivno?

“V podjetniškem startup svetu mnogokrat obstaja zakoreninjena miselnost, da startup podjetja delujejo hitro, agilno, vitko, korporacije pa so počasne in delujejo po nekih ustaljenih procesih. Zagotovo takšno opažanje do neke mere drži. A ko pridemo do razvoja novega produkta za trg, so zakonitosti za enega ali drugega bolj ali manj enake.

Razvoj novega produkta mora temeljiti na dejanski potrebi na trgu, za kar je potrebno neprekinjeno testirati svoje predpostavke, izhodišča s kupci. Ko sprejmeš odločitev za razvoj novega produkta, pa moraš zagotoviti procesno in stroškovno učinkovitost. Ko analiziramo razlike med delovanjem enih, torej korporacij, in drugih, torej startupov, nastane razlika med množico informacij, ki jih lahko dobi s trga korporacija ali startup podjetje, pa tudi v procesni učinkovitosti zagotavljanja visoko kvalitetnih produktov za trg. 

Podjetje Iskratel se je v zadnjih letih celovito prestrukturiralo. Pred nekaj leti smo pričeli v razvojni proces uvajati vitke in agilne metod razvoja, nadaljujemo s transformacijo poslovnih procesov in organizacije. Podjetje je v letošnjem letu prešlo iz horizontalne funkcionalne organizacije v vertikalno poslovno organiziranost po poslovnih enotah.

Korporativna kultura se zagotovo spreminja v smeri bolj startupovske miselnosti, kjer je glavni igralec konkurenčnost na trgu, ki jo narekujejo ponudba na trgu, potrebe kupcev ter stroškovna učinkovitost pri razvoju, industrializaciji in komercializaciji produktov. Seveda korporativne kulture in procesov ne postavljamo na glavo. Ker delujemo na trgih izredno zahtevnih B2B kupcev, moramo nujno ohraniti robustnost podjetja, ki se odraža v procesni učinkovitosti in sposobnosti podjetja, da v planiranih rokih zagotovi stroškovno učinkovito industrializacijo in komercializacijo visoko kvalitetnega produkta, ki je prišel iz razvojnega laboratorija.

Ne moremo sicer trditi, da je sodelovanje s startup podjetji prineslo tovrsten preobrat v podjetju, kajti preobrazba podjetja Iskratel iz tradicionalnega proizvajalca telekomunikacijskih izdelkov v ponudnika info-komunikacijskih rešitev za digitalizacijo industrij poteka že več kot desetletje. Je pa sodelovanje zagotovo pripomoglo k hitrejšemu in učinkovitejšemu spreminjanju podjetniške kulture, tako kolektiva kot posameznikov v podjetju.”

Nasloviti želimo izzive “varnega mesta”

Iskratel je partner PODIM-a in dogodek v maju bo vam, korporativnim partnerjem, ponudil pomembno novost – PODIM Genesis, ki bo pravi vrtinec inoviranja in sodelovanja uveljavljenih podjetij s startupi in scaleupi. Katera so ključna področja, na katerih želite iskati prebojne inovacije?

“Največji potencial sodelovanja s startup podjetji vidimo na področju snovanja produktov, rešitev in poslovnih modelov za industrijske vertikale na področju železniškega in cestnega prometa, energetike in pametnega mesta.

Srečujemo se z izzivi digitalizacije, ki poleg robustne virtualizirane, oblačne informacijske in komunikacijske infrastrukture zahteva zajem podatkov iz množice IoT naprav na eni strani, na drugi strani pa aplikacije za končne uporabnike, ki množico uporabnih podatkov osmislijo skozi različne storitve, analitiko v uporabno ponudbo vrednosti. Menimo, da je priložnosti in izzivov na področjih snovanja IoT rešitev ter uporabniških aplikacij za končne uporabnike, veliko. Želimo sodelovati s startupi, ki tovrstne priložnosti in izzive prepoznajo ter jih s predlogi rešitev ustrezno naslavljajo.

Če smo nekoliko bolj osredotočeni na sam izziv PODIM Genesis, pa bi želeli nasloviti izzive ‘varnega mesta’, to je, kako celovito reševati izzive zagotavljanja visoke ravni varnosti v mestih, od zgodnjega prepoznavanja in zniževanja različnih varnostnih tveganj, kot sokoljska tveganja, elementarne nesreče, teroristične grožnje, nesreče večjih razsežnosti, učinkovitega javnega obveščanja o tveganjih in nesrečah, zagotavljanja večje varnosti prebivalcev, obiskovalcev in turistov, do zagotavljanja učinkovitih načinov obveščanja o nesrečah, zagotavljanja čim krajših odzivnih časov ter usklajenega delovanja različnih operativnih služb, kot so reševalci, policija, gasilci, civilna zaščita, civilne iniciative, …”

In s kakšnim sporočilom za startupe, scaleupe in druge poslovne partnerje prihajate letos v Maribor?

“Izzivov in priložnosti digitalizacije gospodarstva in družbe je veliko. Iskratel jih naslavlja z zagotavljanjem zanesljivih, visokorazpoložljivih informacijskih in komunikacijskih platform in rešitev. Želimo sodelovati s startupi, ki znajo tovrstne izzive in priložnosti osmisliti v uporabno dodano vrednost za končnega uporabnika ter vzdržen poslovni model, bodisi z ustvarjanjem uporabnih podatkov, na primer IoT naprave, senzorika, atenuatorji, bodisi z inovativno uporabo tovrstnih podatkov (mobilne in spletne poslovne in uporabniške aplikacije, poslovna, analitika, …).”

Related Posts